అరెస్టులకు ఖండన

WhatsApp Image 2017-06-10 at 3.10.42 PM

అరెస్టులకు ఖండన

శ్రీకాకుళం : రాజం – నాయకుల అరెస్టులకు ఖండన
హేతు బద్దికరణ పేరుతో పాటశాలల మూసివేత, ఫర్ఫోర్మేన్స్ ప్యాంట్ల రద్దు, వెబ్ కౌన్సిలింగ్ రద్దు ఫై రాష్ట్ర విద్యా శాఖా మంత్రి ఇచ్చిన అమలు జేయాలని ప్రజా స్వామ్య యుతంగా తెలియ జేస్తున్న ఫాఫ్టో & జాక్టో నాయకులను విశాఖ పట్నం లో అరెస్ట్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ శ్రీకాకుళం జిల్లా ఫాఫ్టో & జాక్టో నాయకత్వం ఖండించింది.

/ Srikakulam

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com